İftiradan Kurtulma Duası

Zindandan, iftiradan ve musibetten kurtulmak için bu mübarek sure yedi (7) kere okunur.
ENFAL SURESİ
Bismillahirrahmanirrahim
(1)Yes’eluneke anil enfal, kulil enfalü lillahi ver rasul, fettekullahe ve aslihu zate beyniküm ve etıy’ullahe ve rasulehu in küntüm mü’minın.(2)İnnemel mü’minunellezıne iza zükirallahü vecilet kulubühüm ve iza tüliyet aleyhim ayatühu zadethüm ımanev ve ala rabbihim yetevekkelun.(3)Ellezıne yükıymunes salate ve mimma razaknahüm yünfikun.(4)Ülaike hümül mü’minine hakka, lehüm deracatün ınde rabbihim ve mağfiratüv ve rizkun kerım(5)Kema ahraceke rabbüke mim beytike bil hakkı ve inne ferıkam minel mü’minıne le karihun.(6)Yücadiluneke fil hakkı ba’de ma tebeyyene keennema yüsakune ilel mevti ve hüm yenzurun.(7)Ve iz yeıdükümüllahü ıhdet taifeteyni enneha leküm ve teveddune enne ğayra zatiş şevketi tekunü leküm ve yürıdüllahü ey yühıkkal hakka bi kelimatihı ve yaktaa dabiral kafirın.(8)Li yühıkkal hakka ve yübtılel batıle ve lev kerihel mücrimun.(9)İz testeğıysune rabbeküm festecabe leküm ennı mümiddüküm bi elfim minel melaiketi mürdifın.(10)Ve ma cealehüllahü illa büşra ve li tatmeinne bihı kulubüküm, ve men nasru illa min ındillah, innellahe azızün hakım.(11)İz yüğaşşikümün nüase emenetem minhü ve yünessilü aleyküm mines semai mael li yütahhiraküm bihı ve yüzhibe anküm riczeş şeytani ve li yerbita ala kulubiküm ve yüsebbite bihil akdam.(12)İz yuhıy rabbüke ilel melaiketi ennı meaküm fe sebbitüllezıne amenu, seülkıy fı kulubillezıne keferur ru’be fadribu fevkal a’nakı vadribu minhüm külle benan.(13)Zalike bi ennehüm şakkullahe ve rasuleh, ve mey yüşakıkıllahe ve rasulehu fe innellahe şedıdül ıkab.(14)Zaliküm fe zukuhü ve enne lil kafirıne azaben nar.(15)Ya eyyühellezıne amenu iza lekıytümüllezıne keferu zahfen fe la tüvelluhümül edbar.(16)Ve mey yüvellihim yevmeizin dübürahu illa müteharrifel li kıtalin ev mütehayyizen ila fietin fe kad bae bi ğadabim minellahi ve me’vahü cehennem, ve bi’sel mesıyr.(17)Fe lem taktüluhüm ve lakinnellahe katelehüm ve ma rameyte iz rameyte ve lakinnellahe rama, ve li yübliyel mü’minıne minhü belaen hasena, innellahe semıun alım.(18)Zaliküm ve ennellahe muhinü keydil kafirın.(19)İn testeftihu fekad caekümül feth, ve in tentehu fe hüve hayrul leküm, ve in teudu neud, ve len tuğniye anküm fietüküm şey’ev ve lev kesürat ve ennellahe meal mü’minın.(20)Ya eyyühellezıne amenu etıy’ullahe ve rasulehu vela tevellev anhü ve entüm tesmeun.(21)Ve la tekunu kellezıne kalu semı’na ve hüm la yesmeun.(22)İnne şerrad devabbi ındellahis summül bükmüllezıne la ya’kılun.(23)Ve lev alimellahü fıhim hayral le esmeahüm, ve lev esmeahüm le tevellev ve hüm mu’ridun.(24)Ya eyyühellezıne amenüstecıbü lillahi ve lir rasuli iza deaküm lima yühyıküm, va’lemu ennellahe yehulü beynel mer’i ve kalbihı ve ennehu ileyhi tuhşerun.(25)Vetteku fitnetel la tüsıybennellezıne zalemu minküm hassah, va’lemu ennellahe şedıdül ıkab.(26)Vesküru iz entüm kalılüm müsted’afune fil erdı tehafune ey yetehattafekümün nasü fe avaküm ve eyyedeküm bi nasrihı ve razekaküm minet tayyibati lealleküm teşkürun.(27)Ya eyyühellezıne amenu la tehunüllahe ver rasule ve tehunu emanatiküm ve entüm ta’lemun.(28)Va’lemu ennema emvalüküm ve evladüküm fitnetüv ve ennellahe ındehu ecrun azıym.(29)Ya eyyühellezıne amenu in tettekullahe yec’al leküm fürkanev ve yükeffir anküm seyyiatiküm ve yağfir leküm, vallahü zül fadlil azıym.(30)Ve iz yemküru bikellezıne keferu li yüsbituke ev yaktüluke ev yuhricuk, ve yemkürune ve yemkürullah, vallahü hayrul makirın.(31)Ve iza tütla alehim ayatüna kalu kad semı’na lev neşaü le kulna misle haza in haza illa esatıyrul evvelın.(32)Ve iz kalüllahümme in kane haza hüvel hakka min ındike fe emtır aleyna hıcaratem mines semai evi’tina bi azabin elım.(33)Ve ma kanellahü li yüazzibehüm ve ente fıhim, ve ma kanellahü müazzibehüm ve hüm yestağfirun.(34)Ve ma lehüm ella yüazzibehümüllahü ve hüm yesuddune anil mescidil harami ve ma kanu evliyaeh, in evliyaühu illel müttekune ve lakinne ekserahüm la ya’lemun.(35)Ve ma kane salatühüm ındel beyti illa mükaev ve tasdiyeh, fe zukul azabe bi ma küntüm tekfürun.(36)İnnellezıne keferu yünfikune emvalehüm li yesuddu an sebılillah, fe seyünfikuneha sümme tekunü aleyhim hasraten sümme yuğlebun, vellezıne keferu ila cehenneme yuhşerun.(37)Li yemizellahül habise minet tayyibi ve yec’alel habıse ba’dahu ala ba’dın fe yerkümehu cemıan fe yec’alehu fı cehennem, ülaike hümül hasirun.(38)Kul lillezıne keferu iy yentehu yuğfer lehüm ma kad selef, ve iy yeudu fe kad medat sünnetül evvelın.(39)Ve katiluhüm hatta la tekune fitnetüv ve yekuned dınü küllühu lillah, fe inintehev fe innellahe bi ma ya’melune besıyr.(40)Ve in tevellev fa’lemu ennellahe mevlaküm, nı’mel mevla ve nı’men nesıyr.(41)Va’lemu ennema ğanimtüm min şey’in fe enne lillahi humüsehu ve lir rasuli ve lizil kurba vel yetama vel mesakıni vebnis sebıli in küntüm amentüm billahi ve ma enzelna ala abdina yevmel fürkani yevmel tekal cem’an, vallahü ala külli şey’in kadır.(42)İz entüm bil udvetid dünya ve hüm bil udvetil kusva ver rakbü esfele minküm, ve lev tevaadtüm lahteleftüm fil mıadi ve lakil li yakdıyellahü emran kane mef’ulel li yehlike men heleke am beyyinetiv ve yahya men hayye am beyyineh, ve innellahe le semıun alım.(43)İz yürıkehümüllahü fı menamike kalıla, ve lev erakehüm kesıral le feşiltüm ve le tenaza’tüm fil emri ve lainnellahe sellem* innehu alımüm bi zatis sudur.(44)Ve iz yürıkümuhüm izil tekaytüm fı a’yüniküm kalılev ve yükallilüküm fı a’yünihim li yakdıyellahü emran kane mef’ula, ve ilellahi türceul ümur.(45)Ya eyyühellezıne amenu iza lekıytüm fieten fesbütu veskürullahe kesıral lealleküm tüflihun.(46)Ve etıy’ullahe ve rasulehu ve la tenazeu fe tefşelu ve tezhebe rıhuküm vasbiru, innellahe meas sabirın.(47)Ve la tekunu kellezıne haracu min diyarihim betarav ve riaen nasi ve yesuddune an sebılillah, vallahü bi ma ya’melune mühıyt.(48)Ve iz zeyyene lehümüş şeytanü a’malehüm ve kale la ğalibe lekümül yevme minen nasi ve innı carul leküm, felemma teraetil fietani nekesa ala akıbeyhi ve kale innı berıüm minküm innı era ma la teravne innı ehafüllah, vallahü şedıdül ıkab.(49)İz yekulül münafikune vellezıne fı kulubihim meradun ğarra haülai dınühüm, ve mey yetevekkel alellahi fe innellahe azızün hakım.(50)Ve lev tera iz yeteveffellezıne keferul melaiketü yadribune vücuhehüm ve edbarahüm, ve zuku azabel harıyk.(51)Zalike bima kaddemet eydıküm ve ennellahe leysi bi zallamil lil abıd.(52)Kede’bi ali fir’avne vellezıne min kablihim, keferu bi ayatillahi fe ehazehümüllahü bi zünubihim, innellahe kaviyyün şedıdül ıkab.(53)Zalike bi ennellahe lem yekü müğayyiran nı’meten en’ameha ala kavmin hatta yüğayyiru ma bi enfüsihim ve ennellahe semıun alım.(54)Kede’bi ali fir’avne vellezıne min kablihim, kezzebu bi ayati rabbihim, fe ehleknahüm bi zünubihim ve ağrakna ale fir’avn, ve küllün kanu zalimın.(55)İnne şerrad devabbi ındellahillezıne keferu fehüm la yü’minun.(56)Ellezıne ahedte minhüm sümme yenkudune ahdehüm fı külli merrativ ve hüm la yettekun.(57)Fe imma teskafennehüm fil harbi fe şerrid bihim men halfehüm leallehüm yezzekkerun.(58)Ve imma tehafenne min kavmin hıyaneten fembiz ileyhim ala seva’, innellahe la yühıbbül hainın.(59)Ve la yahsebennellezıne keferu sebeku, innehüm la yu’cizun.(60)Ve eıddu lehüm mesteta’tüm min kuvvetiv ve mir ribatıl hayli türhibune bihı adüvvellahi ve adüvveküm ve aharıne min dunihim, la ta’lemunehüm, allahü ya’lemühüm, ve ma tünfiku min şey’in fı sebılillahi yüveffe ileyküm ve entüm la tuzlemun.(61)Ve in cenehu lis selmi fecnah leha ve tevekkel alellah* innehu hüves semıul alım.(62)Ve iy yürıdu ey yahdeuke fe inne hasbekellah, hüvellezı eyyedeke bi nasrihı ve bil mü’minın.(63)Ve ellefe beyne kulubihim, lev enfakte ma fil erdı cemıam ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnellahe ellefe beynehüm, innehu azızün hakım.(64)Ya eyyühen nebiyyü hasbükellahü ve menittebeake minel mü’minın.(65)Ya eyyühen nebiyyü harridıl mü’minıne alel kıtal* iy yeküm minküm işrune sabirune yağlibu mieteyn, ve iy yeküm minküm mietüy yağlibu elfem minellezıne keferu bi ennehüm kavmül la yefkahun.(66)El ane haffefellahü anküm ve alime enne fıküm da’fa, fe iy yeküm minküm mietün sabiratüy yağlibu mieteyn, ve iy yeküm minküm elfüy yağlibu elfeyni bi iznillah, vallahü meas sabirın.(67)Ma kane li nebiyyin ey yekune lehu esra hatta yüshıne fil ard* türıdune aradad dünya* vallahü yürıdül ahırah* vallahü azızün hakım.(68)Lev la kitabüm minellahi sebeka lemesseküm fıma ehaztüm azabün azıym.(69)Fe külu mimma ğanimtüm halalen teyyibev vettekullah* innellahe ğafurur rahıym.(70)Ya eyyühen nebiyyü kul limen fı eydıküm minel esra iy ya\’lemillahü fı kulubiküm hayray yü\’tiküm hayram mimma ühıze minküm ve yağfir leküm* vallahü ğafurur rahıym.(71)Ve iy yürıdu hıyaneteke fe kad hanüllahe min kablü fe emkene minhüm* vallahü alımün hakım.(72)İnnelezıne amenu ve haceru ve cahedu bi emvalihim ve enfüsihim fı sebılillahi vellezıne avev ve nesaru ülaike ba\’duhüm evliyaü ba\’d* vellezıne amenu ve lem yühaciru ma leküm miv velayetihim min şey\’in hatta yühaciru* ve inistensaruküm fid dıni fe aleykümün nasru illa ala kavmim beyneküm ve beynehüm mısak* vallahü bi ma ta\’melune besıyr.(73)Vellezıne keferu ba\’duhüm evliyaü ba\’d* illa tef\’aluhü tekün fitnetün fel erdı ve fesadün kebır.(74)Vellezıne amenu ve haceru ve cahedu fı sebilillahi vellezıne avev ve nesaru ülaike hümül mü\’minune hakka* lehüm mağfiratüv ve rizkun kerım.(75)Vellezıne amenu mim ba\’dü ve haceru ve cahedu meaküm fe ülaike minküm* ve ülül erhami ba\’duhüm evla bi ba\’dın fı kitabillah* innellahe bi külli şey\’in alım.

Arananlar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir