Cinlerden Korunmak İçin Muska

Cin, nazar, sara, evham ve sıtma için Cin Suresi yedi (7) kere okunur.
CİN SURESİ
Bismillahirrahmanirrahiymi.
(1)kul uhıye ileyye ennehüsteme’a neferün minel cinni fekalü inna semı’na kur’anen ‘aceben.(2)yehdiy ilerrüşdi feamenna bihı, ve len nüşrike birabbina ehaden.(3)ve ennehu te’ala ceddü rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden.(4)ve ennehu kane yekulü sefiyhüna ‘alallahi şetatan.(5)ve enna zannena en len tekulel’insü velcinnü ‘alallahi keziben.(6)ve ennehu kane ricalün minel’insi ye’uzune biricalin minelcinni fezaduhüm rehekan.(7)ve ennehüm zannü kema zannetüm en len yeb’asallahü ehaden.(8)ve enna lemesnessemae fevecednaha müliet haresen şediyden ve şühüben.(9)ve enna künna nak’udü minha meka’ıde lissem’i, femen yestemil’ıl’ane yecid lehu şihaben resaden.(10)ve enna la nedriy eşerrün üriyde bimen fiyl’ardı em erade bihim rabbühüm reşeden.(11)ve enna minessalihune ve minna dune zalike, künna taraika kıdeden.(12)ve enna zanenna en len nu’cizallahe fiyl’ardı ve len nu’cizehu hereben.(13)ve enna lemma semı’nelhüda amenna bihı, femen yü’min birabbihi fela yehafü bahsen ve la rehekan.(14)ve enna minnelmüslimune ve minnelkasitune femen esleme feülaike teharrev reşeden.(15)ve emmelkasitune fekanu licehenneme hataben.(16)ve en levistakamu ‘alettariykati leeskaynahüm mae ğadekan.(17)lineftinehüm fiyhi ve men yu’rıd’an zikri rabbihi yeslükhü ‘azaben sa’aden.(18)ve enelmesacide lillahi fela ted’u ma’Allahi ehaden.(19)ve ennehu lemma kame ‘abdullahi yed’uhü kadu yekunune ‘aleyhi libedeb.(20)kul innema ed’u rabbiy ve la üşrikü bihi ehaden.(21)kul inniy la emlikü leküm darren ve la reşeden.(22)kul inniy len yüciyreniy minallahi ehadün ve len ecide min dunihi mültehaden.(23)illa belağan minallahi ve risalatahi, ve men ya’sıllahe ve resulehu feinne lehu nare cehenneme haliditne fiyha ebeden.(24)hatta iza reev ma yu’adune feseya’lemune men ad’afü nasıren ve ekallü ‘adeden.(25)kul in edriy ekariybün ma tu’adune em yec’alü lehu rabbi yemeden.(26)’alimülğaybi fela yuzhirü feinnehu yeslükü min beyni yedeyhi ve min halfihi resaden.(28)liya’leme en kad ebleğu risalati rabbihim ve ehata bima ledeyhim ve ahsa külle şey’in ‘adeden.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir